Kivonat a gyűjtőköri szabályzatból

VIII. Könyvtárellátási szolgáltató rendszer (KSZR)

A Vörösmarty Mihály Könyvtár gyűjtőköri szabályzata a Fejér megyében működő Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer ellátására

Az 1997. évi CXL. törvény alapján a Vörösmarty Mihály Könyvtár (továbbiakban VMK) Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert működtet.
A községi könyvtári szolgáltató helyek a települések önkormányzataival megkötött szolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint kapják a dokumentumokat letéti ellátás formájában.
A szolgáltató helyek állományának nagysága és összetétele a helyi igényeket elégíti ki, alakítása a VMK ajánló jegyzékei és a helyben dolgozó könyvtáros javaslatai alapján történik.

VIII. 1. A gyűjtött dokumentumtípusok az információhordozó típusa szerint

Írásos, nyomtatott dokumentumok (könyvek, időszaki kiadványok, térképek)
Audiovizuális ismerethordozók (hangzó, hangos- képes, elektronikus dokumentumok)

VIII. 2. A gyűjtött dokumentumtípusok tartalom szerint

a, Könyvek
Szakirodalom:
Válogatva kerülnek gyűjtésre a következő dokumentumok:
 • általános lexikonok, enciklopédiák
 • minden tudományterület népszerű ismeretterjesztő irodalma
 • többnyelvű szótárak világnyelveken
 • a nemzetiségi lakosok anyanyelvi művelődését elősegítő irodalom
 • az adott tájegységre, településre vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok
 • gyermek és ifjúsági ismeretterjesztő irodalom
 • hobby tevékenységet segítő szakirodalom
 • nyelvtanulást segítő művek

Erősen válogatva kerülnek gyűjtésre:
 • szaklexikonok és –enciklopédiák
 • a tudományok, a kultúra, a művelődéstörténet alapszintű elméleti és történeti összefoglalói

Térkép: Teljességre törekedve kerülnek gyűjtésre az adott település térképei, válogatva a megye, a megyén belüli városok térképei, erősen válogatva az európai országok és városok térképei.

Szépirodalom:
Teljességre törekedve kerülnek gyűjtésre:
 • a magyar irodalom klasszikus művei
 • az általános- és középiskolai kötelező olvasmányok

Válogatva kerülnek gyűjtésre:
 • a világirodalom klasszikus művei
 • kortárs magyar szerzők művei
 • általános- és középiskolai ajánlott olvasmányok
 • életrajzok, történelmi regények
 • gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések
 • nemzetiségi gyermek- és ifjúsági irodalom
 • szórakoztató irodalom

Erősen válogatva kerülnek gyűjtésre:
 • kortárs külföldi szerzők művei
 • lírai, prózai, drámai antológiák
 • tematikus antológiák


b, Időszaki kiadványok
megyei napilap
képes hetilapok
ismeretterjesztő folyóiratok
magazinok
gyermek- és ifjúsági lapok

c, Audiovizuális ismerethordozók
Válogatva kerülnek gyűjtésre a hangoskönyvek CD-n, filmek DVD-n.
Erősen válogatva kerülnek gyűjtésre a zenei CD-k, CD-ROM-ok.

VIII. 3. A dokumentumállomány gyarapodásának lehetséges forrásai

A gyarapítás vétel, illetve ajándékozás útján történik. A dokumentumokat a VMK elsősorban a szerződött szolgáltatótól, szükség esetén könyvesboltokból, internetes terjesztőktől vásárolja.

VIII. 4. A dokumentumállomány feldolgozása
A dokumentumokról a VMK egyedi és csoportos leltárkönyvet vezet, és a TEXTLIB integrált rendszerben dolgozza fel.
Az dokumentumok az intézmény online katalógusában is visszakereshetők.
Az időszaki kiadványok a terjesztőtől közvetlenül a szolgáltató helyekre kerülnek.
Nyilvántartásukat a könyvtári szolgáltató hely dolgozója vezeti.

VIII. 5. A gyűjtött dokumentumtípusok használata

A könyvtár a letétbe adott könyvek és audiovizuális dokumentumok szám szerinti nyilvántartásáról „nyilvántartó lapot” vezet két példányban, amelyből az egyik a szolgáltató helyen marad.


VIII. 6. A szolgáltató hely dokumentumainak állományapasztási szempontjai

a, Tervszerű állományapasztás
Az ismeretterjesztő és szakkönyvek esetében az ismeretanyagában elavult dokumentumokat, illetve a már megváltozott adatokat tartalmazó művek kivonásra kerülnek az állományból. Fölöspéldány címén törlésre kerülnek azok a dokumentumok, amelyek iránt időközben megcsappant az olvasói igény, vagy már nem tartoznak az időközben megváltozott gyűjtőkörbe.

b, Állományapasztás egyéb okból
Elhasználódás miatt évente egy alkalommal selejtezésre kerülnek leválogatott dokumentumok. Elemi kár, lopás miatt megsemmisült, elveszett dokumentumok az esemény után selejtezésre kerülnek. Az állomány ellenőrzés során hiányzó dokumentumok a jegyzőkönyv elkészítése után selejtezésre kerülnek. A leselejtezett dokumentumokról törlési jegyzék készül, majd végrehajtásra kerül a törlés a leltárkönyvekben (egyedi és csoportos) és a TEXTLIB integrált rendszerben.

Vörösmarty Mihály Könyvtár

Módszertani mozaik

Közérdekű és közhasznú oldalak; módszertani segédanyagok, online elérhető információforrások gyűjteménye, mely kifejezetten a Fejér megyei könyvtáros kollégák munkájához kíván segítséget nyújtani.

Fejér megyei kisokos

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Helyismereti és digitalizálási csoportjának Fejér megyei vonatkozású adatbázisai:

FEJÉR MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON:

Fejér Megyei Életrajzi Lexikon

DIGITALIZÁLT KÉPESLAPGYŰJTEMÉNY:

ÉVFORDULÓNAPTÁR 2024

FEJÉR MEGYE ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRA

Bejelentkezés